Algemene Voorwaarden Savedo

Aanhef

Savedo GmbH, in Nederland handelend via haar nevenvestiging (KvK-nummer: 65085183) met adres Robert Schumandomein 2, 6229ES Maastricht ("Savedo") biedt consumenten een internetplatform aan waarop zij spaarproducten van externe aanbieders kunnen vergelijken, selecteren en afnemen met adres www.savedo.nl ("Internetplatform"). Consumenten kunnen na registratie gratis gebruikmaken van het Internetplatform. Staatsburgers van de Verenigde Staten en houders van een Amerikaanse Greencard zijn uitgesloten van gebruikmaking van het Internetplatform.

Download Algemene Voorwaarden Savedo

1. Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden Savedo zijn van toepassing op alle aspecten van de gehele relatie tussen Savedo en de geregistreerde gebruiker van het Internetplatform ("Klant").

De relatie tussen de Klant en Partnerbanken van Savedo (zoals hierna in artikel 2.4 gedefinieerd) wordt beheerst door de de algemene voorwaarden van de betreffende Partnerbanken ("AV"). De toepasselijke AV van de betreffende Partnerbanken kunnen voorafgaand aan de online aanmeldprocedure worden geraadpleegd en opgeslagen.

2. Omschrijving van de dienst en doel van de Gebruiksovereenkomst

1.       Door registratie op het Internetplatform door de Klant komt een overeenkomst tussen de Klant en Savedo tot stand (“Gebruiksovereenkomst”). Doel van de Gebruiksovereenkomst is het gratis aan de Klant ter beschikking stellen van het Internetplatform door Savedo en de Klant daarmee de mogelijkheid te bieden om spaarproducten (bijvoorbeeld termijndeposito's en spaarrekeningen met opzegtermijn) die door geselecteerde banken in de Europese Economische Ruimte ("Aanbieders") worden aangeboden, via het Internetplatform met de betreffende Aanbieder af te sluiten. Verder geeft Savedo de Klant via het Internetplatform de beschikking over een gebruikersomgeving waarmee de Klant de administratie van de afgesloten spaarproducten langdurig kan bijhouden.

2.       Savedo is een financiële dienstverlener zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht “Wft”). De Autoriteit Financiële Markten heeft aan Savedo een vergunning verleend voor bemiddelen in spaarrekeningen (conform het bepaalde in artikel 2:80 en verder Wft) met vergunningnummer 12043306. Savedo staat hiermee onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

3.       Savedo is bemiddelaar en verstrekt geen advies of andere consultancy over het soort en de geschiktheid van de aangeboden spaarproducten. Savedo ontvangt voor haar bemiddelingsdiensten commissie op basis van het bemiddeld kapitaal, van de Aanbieders waarvoor zij bemiddelt. Voor zover Savedo informatiemateriaal (al dan niet van derden) ter beschikking stelt over afzonderlijke landen, banken of spaarproducten, is deze informatie geenszins bedoeld als advies of aanbeveling door Savedo, maar heeft dit slechts een ondersteunende functie om de Klant te informeren en in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen.

4.       Als de Klant een spaarproduct afneemt, moet de Klant eerst (eenmalig) een gratis betaalrekening openen bij de flatexDEGIRO Bank AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland, de zogenaamde “Savedo-rekening”, waarmee Savedo samenwerkt ( flatexDEGIRO Bank AG en Aanbieders tezamen ook “Partnerbanken”). Savedo zorgt dat de voor het openen van de Savedo-rekening benodigde documenten voor de Klant beschikbaar zijn op het Internetplatform, en ondersteunt de Klant bij alle noodzakelijke stappen voor het openen van de Savedo-rekening. De Savedo-rekening dient als referentierekening bij betalingsopdrachten van de Klant tussen een rekening bij de huisbank van de Klant en het (de) betreffende spaarproduct(en) bij een Aanbieder. Savedo ondersteunt de Klant technisch samen met flatexDEGIRO Bank AG bij het openen van de spaarproducten en / of het inleggen van geld. In deze samenwerking is Savedo altijd het Nederlandstalige gezicht en aanspreekpunt voor de klant namens de Partnerbanken, terwijl  flatexDEGIRO Bank AG in de achtergrond de bank-specifieke activiteiten (klantonderzoek, Savedo-rekening openen, geldtransactie uitvoeren) voor haar rekening neemt.

5.       Op het Internetplatform heeft de Klant de keuze uit verschillende spaarproducten van diverse Aanbieders en kan de Klant via het Internetplatform bij één of meer Aanbieders uit één of meer landen, spaarproducten openen en / of geld inleggen. Savedo geeft hierbij geen advies, noch beveelt Savedo specifieke spaarproducten aan. Savedo (i) geeft aan welke Aanbieders producten aanbieden en voor de betreffende Klant in aanmerking komen en (ii) stelt algemene (publiek toegankelijke) informatie over de Aanbieders en hun producten ter beschikking, zonder hierbij advies of aanbevelingen ten aanzien van specifieke spaarproducten te geven. Nadat de Klant zich geregistreerd heeft op het Internetplatfom dient de Klant, als onderdeel van het openen van de Savedo-rekening, zich bij flatexDEGIRO Bank AG eenmalig te identificeren – klant-identificatie is onderdeel van het klantonderzoek dat elke bank moet uitvoeren voordat zij een nieuwe klant mag accepteren. Savedo ondersteunt en informeert de Klant bij deze procedure. Nadat de eenmalige identificatie-procedure goed is doorlopen en de Savedo-rekening bij flatexDEGIRO Bank AG is geopend, verstrekt Savedo aan de Klant toegangsgegevens voor het Internetplatform. Aanvragen tot het openen van spaarproducten worden door de Klant bij Savedo ingediend. Savedo geeft de openingsaanvraag voor het (de) door de Klant beoogde spaarproduct(en) door aan de betreffende, door de Klant gekozen Aanbieder(s). flatexDEGIRO Bank AG maakt het gewenste inlegbedrag over naar de Aanbieder, zodra de overeenkomst bij de Aanbieder succesvol is afgesloten en het betreffende inlegbedrag op de Savedo-rekening van de Klant is bijgeschreven. Aan het einde van de looptijd (indien het betreffende spaarproduct een looptijd kent), maakt de Aanbieder standaard het inlegbedrag en de te betalen rente terug over op de Savedo-rekening van de Klant. In het geval de Klant een termijndeposito heeft afgesloten en hij Savedo tijdig informeert over zijn intentie deze te willen hernieuwen, wordt er mogelijk een alternatieve procedure in werking gesteld. Bepalingen met betrekking tot voortijdige beëindiging door de Klant (indien het betreffende spaarproduct een looptijd kent) zijn terug te vinden in de AV van de respectievelijke Aanbieder(s). Savedo ondersteunt de Klant bij de bovengenoemde procedures door het ter beschikking stellen van (technische) hulpmiddelen op het Internetplatform en van een Nederlandstalige klantenservice (met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van Nederlandse privacy- en gegevensbescherming).

6.       Savedo staat niet garant voor de totstandkoming en uitvoering van (spaar)overeenkomsten tussen de Klant en Aanbieders. Savedo levert uitsluitend bemiddelingsdiensten. De Klant erkent dat Savedo uitsluitend bemiddelingsdiensten en de benodigde (technische) infrastructuur aanbiedt, zonder hierbij zelf adviserend op te treden.

7.       Savedo verzorgt de communicatie met de Aanbieders en zal de Klant via e-mail, telefoon, of schriftelijk van alle belangrijke informatie over spaarproducten van de Aanbieders voorzien, zonder verder financieel, juridisch of belastingtechnisch advies te verstrekken. Savedo treedt op als centrale intermediair voor de overdracht van informatie tussen de Klant, flatexDEGIRO Bank AG en de Aanbieders. Hiervoor vraagt Savedo alle benodigde informatie c.q. gegevens op bij flatexDEGIRO Bank AG en de Aanbieders en geeft Savedo deze informatie door aan de Klant (waaronder informatie omtrent saldi en mutaties op rekeningen).

8.       Het Internetplatform biedt de Klant een informatieportaal en gebruikersomgeving en verlost de Klant van de noodzaak om meerdere webpagina's en overige communicatiekanalen van individuele Aanbieders te moeten raadplegen. Voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening door Savedo zoals omschreven in artikel 2.7 is dat de Klant de Partnerbanken vrijstelt van het bankgeheim tegenover Savedo. Savedo zal de Klant voorzien van de hiervoor benodigde documenten.

9.       Savedo doet altijd haar uiterste best om voor een optimale beschikbaarheid van de aangeboden diensten te zorgen en streeft naar een gemiddelde beschikbaarheid van het Internetplatform door het hele jaar heen van 98%, waarbij het bereikbaar zijn van het Internetplatform niet contractueel verplicht of gegarandeerd kan worden. Savedo is niet aansprakelijk voor uitval om technische redenen (bijv. defecten in de hard- en / of software, onderhoudswerkzaamheden) of om factoren waarop Savedo geen invloed heeft (bijv. overmacht, nalatigheid van derden).

3. Registratiedocumenten

1.       De Partnerbanken van Savedo behouden zich het recht voor om aanvullende documenten en informatie van de Klant te verlangen met betrekking tot het openen van een rekening en het afsluiten van spaarproducten.

2.       De Partnerbanken van Savedo zijn gerechtigd kopieën te maken van de documenten die de Klant onder andere voor de vaststelling van zijn identificatie heeft verstrekt.

4. Ontvangstbevestiging

Door zijn persoonlijke deposito-gegevens te bevestigen en de algemene voorwaarden van de respectievelijke Partnerbanken te accepteren bevestigt de Klant:

1.       dat zijn handelen nu en in de toekomst wettig en legaal is, en dat zijn handelingen niet in verband staan met het witwassen van geld.

2.       dat hij garandeert dat de herkomst van de gelden die op de Savedo-rekening van de Klant worden ingelegd, legitiem is.

3.       dat de gegevens die bij Savedo en / of de Partnerbanken worden ingediend, waarheidsgetrouw en volledig zijn.

4.       de nodige zorgvuldigheid te betrachten en de Savedo-rekening en het (de) inleggeld(en) overeenkomstig de geldende wetgeving, de bankvoorschriften, deze Algemene Voorwaarden Savedo en de feitelijk gesloten Gebruiksovereenkomst te gebruiken. Ongeoorloofd is het gebruik van het inleggeld(en) voor frauduleuze zaken of andere onwettige activiteiten door hemzelf of door derden, het in gevaar brengen van de veiligheid (ook van de rekeningen van andere Klanten) door zich ongeoorloofde toegang te verschaffen of anderszins op een wijze te handelen, die de reputatie en de geloofwaardigheid van de Partnerbanken schade kan toebrengen.

5. Totstandkomen van de Gebruiksovereenkomst

1.       Nadat de registratieprocedure is voltooid komt er tussen Savedo en de Klant een bindende Gebruiksovereenkomst tot stand die wordt beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden Savedo. De registratie is voltooid wanneer Savedo aan de Klant de bevestiging stuurt dat zijn Savedo-rekening bij flatexDEGIRO Bank AG succesvol is geopend en Savedo de Klant zijn toegangsgegevens laat toekomen. E-mails die vóór de bevestiging van het openen van de Savedo-rekening zijn verzonden gelden niet als een afgesloten Gebruiksovereenkomst.

2.       Daarna kan de Klant middels het Internetplatform overeenkomsten aangaan met de verschillende Aanbieders. Op deze overeenkomsten zijn de AV van de betreffende Aanbieder van toepassing, die ook bepalend zijn voor de wijze van totstandkomen van die overeenkomsten.

3.       Savedo ondersteunt de Klant bij de stappen die nodig zijn voor het gebruik van het Internetplatform, met name bij het uitvoeren van de identificatie-procedure bij het openen van de Savedo-rekening en bij het openen van een spaarproduct(en) bij één of meerdere Aanbieders.

4.       Op de directe contractuele verhouding tussen de Partnerbanken van Savedo en de Klant is het lokale recht van de Partnerbanken van toepassing, zoals bepaald in de AV van de betreffende Partnerbank(en). 

6. Verplichtingen van Savedo

1.       Savedo stelt het Internetplatform gratis ter beschikking aan de Klant en geeft hem op deze wijze de mogelijkheid om via het Internetplatform (i) een Savedo-rekening bij flatexDEGIRO Bank AG, (ii) een spaarproduct(en) bij Aanbieder(s) te openen en (iii) op (een van) deze rekeningen spaargelden te storten.

2.       Savedo is niet verantwoordelijk voor een succesvolle bemiddeling bij het openen van spaarproducten of het overmaken van spaargelden. Of er een overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand komt wordt uitsluitend beoordeeld door de betreffende Aanbieder. Elke Aanbieder heeft altijd het recht om het afsluiten van een overeenkomst met de Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren. Dit geldt ook voor de Savedo-rekening bij flatexDEGIRO Bank AG.

3.       Het Internetplatform stelt de Klant in staat om een zelfstandige contractuele verbintenis aan te gaan met de betreffende Aanbieder. Het inlegbedrag en de opgebouwde rente (indien aanwezig) komen vrij wanneer het in de AV van de Aanbieder beschreven investeringsproces is doorlopen. De Klant kan uitsluitend beschikken over het inlegbedrag en de opgebouwde rente (indien aanwezig) via de Savedo-rekening bij flatexDEGIRO Bank AG. Savedo is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van spaartegoeden c.q. van de opgebouwde rente en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade als gevolg van vertragingen of in geval van verzuim. In geval van insolventie van een Partnerbank, zal Savedo (i) de getroffen Klanten bijstaan met proactieve informatie-verstrekking en communicatie, (ii) een direct telefonisch meldpunt voor relevante vragen, (iii) optreden als intermediair tussen Klant en Partnerbank / lokale autoriteiten, en (iv) conform lokale procedures de Klant ondersteunen bij het terugvorderen van deposito’s.

7. Verplichtingen van de Klant

1.       De Klant neemt zelfstandig beslissingen en dient zich voldoende over het gekozen spaarproduct te informeren voordat hij zijn opdracht plaatst. De Klant verlangt van Savedo uitdrukkelijk geen adviezen op financieel, juridisch, belastingtechnisch of een ander gebied.

2.       De Klant dient zich bij het gebruik van het Internetplatform en bij het gebruik van de door Savedo geboden diensten aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen te houden en is zelf verantwoordelijk voor de correcte belastingtechnische verwerking van ontvangen rente en voor de wettigheid van zijn beslissingen. Savedo verstrekt geen financiële, juridische of belastingtechnische adviezen.

3.       Nadat de Klant zijn zelfstandige keuze voor een bepaald spaarproduct heeft gemaakt dient de Klant Savedo onmiddellijk (en in een geschikt format zoals door de Aanbieder bepaald) van alle informatie te voorzien die Savedo van de Klant nodig heeft om het spaarproduct namens de Klant te openen.

4.       De Klant is verplicht om op eerste verzoek van Savedo (i) wijzigingen in bij Savedo bekende informatie (met name adreswijzigingen), (ii) alle soorten van informatie waar Savedo niet voor zichzelf om vraagt, maar nodig heeft om te voldoen aan verplichte verzoeken om inlichtingen van derden, zoals bijvoorbeeld toezichthouders en belastingdiensten, en (iii) informatie die de vraag naar de herkomst van de verdiensten betreft, met name of er sprake is van een dubbele nationaliteit of van werk- of verblijfsvergunningen, aan Savedo te verstrekken. De Klant is er zich van bewust en erkent dat zijn aan  flatexDEGIRO Bank AG of aan de betreffende Aanbieder doorgegeven persoonsinformatie en -gegevens – voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de betreffende overeenkomsten met Partnerbanken – ook met Savedo worden uitgewisseld. De Klant geeft hierbij toestemming voor de uitvoer van alle met deze Gebruiksovereenkoment en nadere overeenkomsten samenhangende noodzakelijke handelingen door flatexDEGIRO Bank AG, de Aanbieders en Savedo.

5.       De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden en de veiligheid van zijn toegangsgegevens. Met name moet de Klant het wachtwoord voor de toegang tot zijn persoonlijke account op het Internetplatform geheimhouden, mag hij het niet doorgeven, geen kennisgeving aan derden dulden of faciliteren en dient de Klant de nodige maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid ervan te kunnen waarborgen. Mocht de verdenking bestaan dat de toegangsgegevens misbruikt werden of worden, dan dient de Klant dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk (e-mail / post) aan Savedo te melden.

6.       De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de door hem op het Internetplatform ingevoerde, ge-uploade, opgeslagen of anderszins aan Savedo verstuurde gegevens en inhoud regelmatig en op een op de risico's afgestemde wijze worden beveiligd en dat er eigen veiligheidskopieën van worden gemaakt, zodat deze bij het verlies van de gegevens en informatie gereconstrueerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor klantgegevens die hem door Savedo zijn toegezonden, met name overeenkomstdocumenten, rekeningafschriften en kopieën daarvan.

7.       De Klant onthoudt zich van directe of indirecte aanvallen op de functionaliteit van het Internetplatform of op andere systemen van Savedo, zoals pogingen tot hacken, brute-force-aanvallen en het gebruik of het verzenden van spionage-software, virussen en wormen.

8.       Savedo is gerechtigd, telefoongesprekken die met de Klant in het kader van klantenbetrekkingen worden gevoerd, op te nemen en deze opnames te bewaren. Deze opnames zijn nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter controleerbaarheid van het voldoen aan deze verplichtingen. De opnames kunnen door medewerkers van Savedo worden afgeluisterd. Savedo is gerechtigd, transcripties van de opnames te maken. De opnames kunnen als bewijs dienen in juridische procedures. De Klant geeft uitdrukkelijk zijn toestemming voor het opnemen van telefoongesprekken, voor zover hij niet bij navraag (aan het begin van elk gesprek) weigert toestemming te geven voor het maken van een opname.

9.       De Klant onderkent dat – hoewel het inlegbedrag en opgebouwde rente uitsluitend toegankelijk zijn via flatexDEGIRO Bank AG, – hij eventuele aanspraken met betrekking tot het inlegbedrag, de rente en gevolgschade door vertraging of verzuim, uitsluitend ten opzichte van de Aanbieders waarmee de overeenkomst is afgesloten kan doen gelden. De Klant begrijpt en accepteert dat hij geen directe vordering heeft op Savedo wat betreft het inlegbedrag, de rente en de schade op grond van vertragingen of verzuim. In geval van insolventie van een Partnerbank vervult Savedo haar verplichtingen zoals omschreven in artikel 6.3.

8. Aansprakelijkheid

1.       Voor gebreken of fouten in het Internetplatform is Savedo alleen aansprakelijk als Savedo het gebrek of de fout opzettelijk heeft verzwegen.

2.       Voor het overige is Savedo onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.

3.       In gevallen van lichte nalatigheid blijft Savedo aansprakelijk voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Met een wezenlijke contractuele verplichting worden bij deze bepaling verplichtingen bedoeld, waaraan voldaan moet zijn om de Gebruiksovereenkomst te kunnen uitvoeren en waarop de Klant daarom regulier moet kunnen vertrouwen.

4.       De aansprakelijkheid van Savedo is te allen tijde beperkt tot directe schade. Savedo is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, schade als gevolg van uitblijvend commercieel succes, schade als gevolg van aanspraken van derden en gevolgschade.

5.       De aansprakelijkheid volgens artikel 8.3 hierboven is op het moment dat de Gebruiksovereenkomst gesloten wordt, beperkt tot typische, voorzienbare schade.

6.       De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden Gebruiksovereenkomstig ten gunste van de medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van Savedo.

7.       Eventuele aansprakelijkheid van Savedo voor gegeven garanties en als gevolg van de wet productaansprakelijkheid (Afdeling 6.3.3. Burgerlijk Wetboek) blijft onaangetast.

9. Annuleringsclausule

1.       Recht van Ontbinding: de Klant heeft het recht, om de Gebruiksovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen gerekend vanaf de dag waarop de Gebruiksovereenkomst is afgesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant Savedo (Savedo GmbH, Robert Schumandomein 2, 6229ES Maastricht, [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (per brief, fax of e-mail) informeren over het besluit deze Gebruiksovereenkomst te willen herroepen c.q. te annuleren. De Klant kan hiervoor het model-annuleringsformulier gebruiken, dit is echter niet verplicht. Aan de annuleringstermijn is voldaan als de Klant de mededeling over het uitoefenen van het ontbindingsrecht voor het einde van de annuleringstermijn heeft verstuurd.

2.       Gevolgen van de annulering: Als de Klant deze Gebruiksovereenkomst annuleert, moet Savedo alle betalingen die zij van de Klant heeft ontvangen, inclusief de leverkosten (uitgezonderd de extra kosten, die mogelijk zijn ontstaan doordat u voor een andere levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, meest gunstige standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop de mededeling over de ontbinding van deze Gebruiksovereenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruikt Savedo het betalingsmiddel dat de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk een andere manier met de Klant is overeengekomen. In geen geval worden kosten berekend voor deze terugbetaling.

3.       De verklaring waarin de Klant zich beroept op het recht van ontbinding van deze Gebruiksovereenkomst, geldt uitsluitend voor deze Gebruiksovereenkomst, en niet voor afgesloten overeenkomsten tussen de Klant en flatexDEGIRO Bank AG en / of Aanbieder(s). Hiervoor moet de Klant een afzonderlijke verklaring per spaarproduct / overeenkomst aan Savedo (per post aan Savedo GmbH, Weteringschans 165C, 1017 XD, of per e-mail aan [email protected]) sturen, welke vervolgens onverwijld verder geleid wordt aan de respectievelijke Partnerbank – een door Savedo ontvangen verklaring geldt als ontvangen door de Partnerbank. Verdere informatie is terug te vinden in de AV van de respectievelijke Partnerbank.

4.       Model-annuleringsformulier: Een model-annuleringsformulier, ter herroeping van de Gebruikersovereenkomst met Savedo of ter herroeping van een overeenkomst met een Partnerbank, is terug te vinden op www.savedo.nl/algemene-voorwaarden.

10. Looptijd en beëindiging van de Gebruiksovereenkomst

1.       De Gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

2.       Beide partijen kunnen de Gebruiksovereenkomst met een opzegtermijn van twee weken voor het einde van de maand opzeggen. Met name kan Savedo de Gebruiksovereenkomst opzeggen met het oog op besparing van capaciteiten van gegevensverwerking, als de Klant het Internetplatform langer dan zes maanden niet heeft gebruikt en er geen actief spaarproduct meer voor de Klant wordt aangehouden.

3.       Het recht op opzegging om ernstige redenen zonder opzegtermijn blijft onaangetast. Een belangrijke reden is met name, als de Klant niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van punt 5 voldoet.

4.       Savedo kan de Gebruiksovereenkomst met de Klant verder zonder opzegtermijn opzeggen, als de Klant zijn overeenkomst met flatexDEGIRO Bank AG ten aanzien van de Savedo-rekening opzegt, herroept of indien flatexDEGIRO Bank AG de Savedo-rekening van de Klant opzegt.

5.       Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden (bijvoorbeeld per e-mail).

6.       Het opzeggen van deze Gebruiksovereenkomst om welke reden en door welke partij dan ook, doet geen afbreuk aan bestaande overeenkomsten tussen de Klant en flatexDEGIRO Bank AG en / of Aanbieders.

7.       Als volgens Savedo aan de voorwaarden voor het opzeggen van deze Gebruiksovereenkomst is voldaan of als dit vanwege de bedrijfszekerheid of om redenen van privacy en na het afwegen van de belangen van beide partijen nodig wordt geacht, kan Savedo de toegang van de Klant tijdelijk blokkeren. Het recht op opzegging blijft in dit geval voor beide partijen onaangetast. De Klant dient schriftelijk over de blokkering geïnformeerd te worden.

8.       Voor alle vragen die optreden over de beschikbaarheid van het spaarproduct en van opgebouwde rente, worden erfgenamen van spaarders verwezen naar Savedo en flatexDEGIRO Bank AG. Beide partijen zullen ondersteuning bieden bij de afwikkeling.

11. Kosten

1.       Het gebruik van het Internetplatform is gratis voor de Klant. Aan de Gebruiksovereenkomst en de hieruit voortvloeiende dienstverlening door Savedo zijn geen kosten verbonden.

2.       Het openen van een Savedo-rekening bij flatexDEGIRO Bank AG is gratis voor de Klant. flatexDEGIRO Bank AG kan echter voor bepaalde (extra) diensten in verband met de Savedo-rekening om een vergoeding vragen. Of, in welke gevallen en tot welke hoogte de Klant kosten worden berekend, wordt bepaald in de Algemene Voorwaarden Savedo en de AV en Speciale voorwaarden m.b.t. Savedo van flatexDEGIRO Bank AG, die de Klant voordat de Gebruiksovereenkomst wordt afgesloten samen met de onderhavige voorwaarden ter beschikking worden gesteld.

3.       Savedo wijst erop dat de Partnerbanken voor bepaalde diensten, waar de Klant gebruik van maakt kosten kunnen berekenen. Of, in welke gevallen en tot welke hoogte de Klant kosten worden berekend, staat vermeld in de AV van de Partnerbanken, die de Klant voordat de overeenkomst wordt afgesloten ter hand worden gesteld.

12. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Savedo

Deze Algemene Voorwaarden Savedo kunnen tussen de Klant en Savedo door een desbetreffende overeenkomst op de hierna beschreven manier worden gewijzigd: Savedo stuurt de gewijzigde voorwaarden voor de geplande datum van inwerkingtreding in schriftelijke vorm door, en wijst daarbij expliciet op de nieuwe bepalingen en op de geplande datum dat de nieuwe overeenkomst van kracht worden. Savedo geeft de Klant een gepaste periode van twee maanden de tijd om mee te delen of hij de gewijzigde gebruiksvoorwaarden voor het verdere gebruik van de dienstverlening aanvaardt. Als binnen deze periode – die begint te lopen vanaf de ontvangst van het schriftelijke bericht – geen verklaring wordt ontvangen, gelden de gewijzigde voorwaarden als overeengekomen. Savedo wijst de Klant voordat termijnen beginnen te lopen afzonderlijk op deze juridische consequenties, dat wil zeggen. op het correctierecht, de correctietermijn en het gevolg van de stilzwijgende instemming.

13. Slotbepalingen

1.       De bepalingen inzake gegevensbescherming van Savedo zijn te vinden op het Internetplatform, via de button ‘Privacy Beleid’ onderaan de Savedo webpagina.

2.       Op deze Gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3.       Exclusief bevoegd voor alle met deze Algemene Voorwaarden Savedo en Gebruiksovereenkomst samenhangende of eruit voortvloeiende geschillen is de bevoegde rechter te Amsterdam.

4.       Wijzigingen en nevenrestricties bij deze Algemene Voorwaarden Savedo dienen, behoudens punt 10 van deze Algemene Voorwaarden Savedo, schriftelijk te worden opgesteld. Dit geldt ook voor deze bepaling omtrent de schriftelijke vorm.

5.       Opmerkingen over alternatieve geschillenbeslechting zijn in de AV van flatexDEGIRO Bank AG en van de betreffende Aanbieder te vinden.

6.       Informatie over het voor een spaarproduct relevante depositogarantiestelsel, zoals EU-lidstaat van herkomst, maximaal beschermde bedrag, en uitbetalingstermijn en -valuta is onder meer terug te vinden in het Product Informatie Blad van het respectievelijke product. Het Product Informatie Blad kan voorafgaand aan de online aanmeldprocedure worden geraadpleegd en opgeslagen.

7.       Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of ongeldig zijn of worden en / of niet voldoen aan de wettelijke regelingen, dan doet dit geen afbreuk aan de werking van de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden. De ongeldige bepaling wordt in onderling overleg door de contractuele partijen vervangen door een bepaling die de economische bedoeling van de vervallen bepaling juridisch zoveel mogelijk benadert. De bovenstaande bepaling geldt overeenkomstig voor onbedoelde leemtes in de Gebruiksovereenkomst.

Download Algemene Voorwaarden Savedo

Download model-annuleringsformulier

Hebt u niet gevonden wat u zocht?
Vindt het antwoord in onze veelgestelde vragen.